تعبیر خواب عطر و ادکلن و بوی خوش به صورت جامع

تعبیر خواب عطر و ادکلن و بوی خوش به صورت جامع

در این مطلب سعی کردیم حالت های مختلفی که انسان ممکن است خواب عطر ببیند برای شما بیان کنیم. آیا شما هم خواب عطر دیده اید؟ آیا تعبیر متفاوتی از آن دریافت کرده اید؟

تعبیر خواب عطر بسیار متفاوت است و بستگی به شکل خواب دارد.

ممکن است هنگام خواب در حال عطر زدن باشید یا کسی در خواب به شما عطر هدیه دهد یا به کسی عطر هدیه دهید.

همچنین شخصیت کسی که در خواب عطر می‌بیند را هم باید در نظر گرفت.

در این نوشته با تعبیر خواب عطرخوشبو، تعبیر عطر زدن در خواب؛ تعبیر خواب هدیه گرفتن و هرتعبیر خوابی در مورد عطر با شما همراه هستیم.

در تهیه این مطلب سعی شده تعبیر همه حالات مختلفی که ممکن است یک نفر خواب عطر ببیند بررسی شود.

تعبیر خواب عطر

عطر و رایحه وقتی در خواب و رویا مشاهده می‌شوند به همان اندازه که برای بیننده رویا خوشایند و فرحبخش باشد تعبیر خوب و نیکو دارد.

تعبیرش آن است که اتفاقات خوبی پیش رو دارید.

و چنانچه از بوی عطر و رایحه آن خوشتان نیاید تعبیر بدی به همراه خواهد داشت.

اگر درخواب ببینید که کسی بوی خوش می‌دهد تعبیر خواب آن برای بیننده خواب است نه کسی که عطر زده.

این خواب می‌گوید که شما با فردی خوشنام آشنا خواهید شد و از وی منفعت خواهید برد.

اگر کسی که در خواب شما عطر و بوی خوش استفاده کرده آشنا باشد به این معنی است که از آشنا به شما خیری خواهد رسید.

حضرت امام جعفر صادق (ع) در تعبیر خواب عطر می‌فرمایند:

دیدن عطر به خواب نه تعبیر دارد:

 • ثنای نیکو (مدح وثنا)
 • سخن خوش شنیدن.
 • علم سود بخش و نافع.
 • طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
 • مجلس علم و دانش.
 • یک مرد کریم وبزرگوار.
 • سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
 • دین پاک.
 • شنیدن یک خبر خوب از کسی که دوستش دارید.

تعبیر خواب عطر زدن به خود

ابن سیرین معبر بزرگ در تعبیر خواب عطر زدن می‌گوید:

اگر در خواب بیند که با خود بوی خوش همراه دارد و بیننده عالم بود دلیل این است که مردم از علم او فایده می‌برند اگر این خواب را فردی توانگر ببیند دلیل آن است که مردم از مال او سود می‌برند.

منوچهر مطیعی تهرانی معبر امروزی در تعبیر خواب عطر می‌گوید:

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب.

حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد.

عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب‌تری دارد.

حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر.

اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید.

تعبیر خواب تان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می‌گویند و شما را می‌ستایند.

روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.

تعبیر خواب عطر گلاب

ممکن است به شکل های مختلف خواب گلاب ببینیم. بوییدن گلاب، پاشیدن گلاب بر سر کسی و گلاب دادن در خواب

معبران مختلف هرکدام تعابیر جالبی برای دیدن گلاب در خواب آورده اند.

تعبیر خواب عطر گلاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معنی گلاب درخواب اشک است و می‌دانیم که گلاب را تقطیر می‌کنند و از گل می‌گیرند

و اشک را نیز در شادی می‌ریزیم و هم در غم و اندوه و ماتم.

به هر حال گلاب در خواب اشک است ولی باید دید گلاب را کجا و در چه شرایطی، در خواب می‌بینیم.

اگر در خواب بوی گلاب استشمام کردید خوب است و خبری خوش به شما می‌رسد.

می گویند ملائک و کروبیان, از هر کجا که بگذرند یا هر جا حضور یابند فضای آن جا عطر آگین و معطر می‌شود.

زیرا آن ها یکی از, بوهای بهشتی را با خود می‌آورند.

معبران کهن بر مبنای این اعتقاد نوشته اند که اگر در خواب بوی عطرگلاب استشمام کنید خبری خوش به شما می‌رسد یا امیدی در دلتان پدید می‌آید که باعث تقویت روحیه شما می‌شود.

ولی اگر خواب دیدید, که خودتان گلاب دارید و مصرف می‌کنید گریه خواهید کرد.

گاهی پیش می‌آید که شخصی در یکی از اماکن مقدس زیارتی از فرط هیجان به گریه می‌افتد,

و گاه پیش می‌آید که در غم و رنج خود اشک می‌ریزیم به هر حال گلاب اشک است.

معنی گلاب پاشیدن در خواب

اگر دیدید کسی گلاب می‌پاشد آن طور که در روزه خوانی ها و اماکن زیارتی گلاب پاشی می‌کنند،

کسی شما را می‌گریاند و اشکتان را در می‌آورد.

معنی خواب گلاب از زبان محمد بن سیرین:

دیدن گلاب درخواب، به معنای تندرستی بود آن که مردم او را ثنا گویند.

اگر در خواب بیند که گلاب , بر کسی ریخت، دلیل تندرستی آن کس بود.

اگر بیند که گلاب خورد، دلیل که غمگین گردد.

تعبیر خواب گلاب به روایت جابر مغربی

اگر در خواب بیند که گلاب به همه می‌داد، به نیکوئی مشهور می‌شود.

اگر بیننده عالم بود، به این معنا است که مردم از علم او بهره یابند.

تعبیر خواب عطر بی بو – بدون بو

در منابع مختلف تفسیری مناسب برای خواب عطر بی بو یا بدون بو وجود ندارد.

تنها در یکی از منابع عربی تعبیر خواب به نقل از ابن سیرین ذکر شده است:

اگر بوی ناخوشایندی به مشام شما می‌رسد که دیگران آن را حس نمی کنند مشکلاتی در زندگی خواهید داشت که از چشم بقیه دور مانده و بزودی مرتفع خواهد شد

 

تعبیر خواب عطر زدن مرده

خوابهایی که عطر و مرده با هم ببینیم در حالت های مختلفی ممکن است باشند.

مثل خواب عطر زدن مرده،هدیه گرفتن عطر از مرده، خواب عطر دادن به مرده، خواب عطر زدن به مرده یا حتی خواب عطر زدن مرده به زنده.

یا خواب دیدن فردی که مرده و بسیار خوشبوست.

هرکدام از این حالت ها تعبیر متفاوتی دارد.

اگر فردی که مرده است را در خواب ببینید و او بسیار خوشبو باشد نشان از جایگاه خوب او در عالم آخرت دارد.

جابر مغربی در تعبیر هدیه گرفتن عطر از مرده در خواب می‌گوید:

رایحه‌ای خوشبو و یا عطری که از مرده ها در خواب هدیه می‌گیریم و یا می‌دهیم به نشانه ی خبرهای خوش خیر و خوب است که قرار است از دیگران به ما برسد

و با دریافت چنین اخباری روند فعلی زندگی بهبود و تغییر خواهد کرد.

شیخ طوسی نیز دریافت هدایایی مانند عطر از مرده ها را دلالت بر رفع بلا و یا مصیبت های احتمالی می‌داند.

تعبیر خواب شیشه عطر

منوچهر مطیعی تهرانی در تفسیر خواب بطری عطر بیان می‌کند:

اگر در خواب ببینید یک شیشه عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را باز نکرده و استفاده نکرده‌اید به این معنی است که فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره‌مند کنید.

اگر کسی شیشه‌ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد.

و اگر شما به کسی شیشه‌ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.

 

تعبیر خواب شیشه عطر شکسته

ممکن است شما تعبیر دیدن شکستن عطر یا شیشه عطر شکسته در خواب را بخواهید.

آنلی بیتون در تعبیر خواب شکستن شیشه عطر می‌گوید:

شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.

همچنین اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز با ارزشی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب عطر کادو گرفتن

عطر هدیه گرفتن در خواب تعابیر متفاوتی دارد و اینکه از چه کسی در خواب عطر هدیه می‌گیریم مهم است.

تعبیر عطر هدیه گرفتن زن از مرد

عشق ورزیدن مردها و پسران به دختران و زنان معنی خواب هدیه گرفتن عطر از مرد است.

شیخ طوسی می‌گوید:

اگر زن و یا دختری ببیند که عطری را از دیگران به عنوان کادو دریافت می‌کند به نشانه ی این باشد که مرد و یا پسری به ایشان ابراز علاقه نماید.

همچنین علی مدنی نوشته اند:

گرفتن عطر با مارک های مختلف در خواب دلالت بر بهتر شدن و یا صمیمی تر شدن روابط عاشقانه میان پسر و دختر است.

اگر خواب ببینی کسی که دوستش دارید به شما عطر هدیه می‌دهد به این معنی است که با کمک یکی از دوستان یکی از مشکلات آزار دهنده زندگیتان رفع می‌شود.

تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن از مرده به روایت جابر مغربی را هم قبلا ذکر کردیم

کارل یونگ تعبیر هدیه دادن عطر در خواب را اینگونه بیان می‌کند:

عطر هدیه دادن در خواب به این معنی است که هدیه غیر منتظره‌ای از دوست خود خواهید گرفت.

این هدیه از کسی است که مدت زمان طولانی با او صحبت نکرده اید و با او قهر بوده اید.

معنی هدیه گرفتن عطر در خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خانمی خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

تعبیر خواب خرید عطر

خرید عطر در خواب هشداری است برای غرق نشدن در خوشی های زودگذر یا استفاده از فرصت هایی که به سرعت از دست می‌روند.

کارل یونگ خرید عطر در خواب را اینگونه تفسیر می‌کند:

خریدن عطر در خواب به این معنی است که باید از فرصت های کاری که جلوی پایتان قرار گرفته است به بهترین نحو استفاده کنید.

معنی خواب عطر زیاد داشتن یا عطر زیاد یا تعداد زیادی عطر داشتن به این معنی است که فرصتهای زیادی پیش پای شما وجود دارد که باید سعی کنید از آنها استفاده کنید.

تعبیر خواب عطر زدن دیگران – به دیگران

عطر زدن دیگران در خواب به این معنی است که از آنها خیری به شما خواهد رسید.

و درصورتی که شما خواب ببینید که در حال عطر زدن به دیگران هستید بقیه از خیر شما بهره مند خواهند شد.

تعبیر خواب عطر زدن به لباس

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید، به این معنی است که تلاش می‌کنید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر موفق خواهید شد.

 

تعبیر خواب عطر فروشی

تعبیرهای مختلفی برای عطر فروشی از معبران مختلف ذکر شده است.

اگر در خواب ببینید که تنها یک مغازه عطر فروشی دارید به این معنی است که خداوند به شما کمک خواهد کرد.

و همچنین احتمال دارد خبرهای خوشحال کننده‌ای دریافت کنید.

اگر در خواب ببینید از مقابل مغازه عطر فروش در حال عبور هستید و از بوی خوش آن لذت می‌برید پول فراوان در زمان کوتاهی به شما خواهد رسید.

جابر مغربی در تعبیر خواب دیدن مغازه عطر فروشی می‌گوید:

این خواب چندین تعبیر می‌تواند داشته باشد:

 • منفعت و سود مالی در دوره زمانی کوتاه مدت با تلاش خودتان به دست می‌آورید.
 • خبرهای خوبی از دیگران مخصوصا از دوستان خود خواهید شنید.
 • در زمینه های علم و دانش مقام و رتبه به دست خواهید آورد.
 • برخوداری از حمایت های مادی و معنوی فردی دلسوز در زمان مشکلات
 • توبه و تقویت دین و اعتقادات

خالد اصفهانی در تعبیر خواب عطرفروش این چنین می‌گوید:

این خواب دو تعبیر جداگانه خواهد داشت:

اگر یک مرد عطر فروش را در خواب ببینید می‌تواند این تعابیر را داشته باشد:

 • اول پول و منفعت
 • دوم رفاه در زندگی
 • سوم زن خواستن
 • چهارم رسیدن ایام خوش و خرم

اما اگر در خواب مغازه عطر فروشی را دیدید آن رویا دلالت بر یکی از موارد زیر می‌کند:

 • اول خودخواهی و غرور
 • دوم طبع نیکو
 • سوم انسانهایی بخشنده و بزرگوار وارد زندگی شما خواهند شد
 • چهارم سخنی از روی فرهنگ و پختگی
 • پنجم دین پاک
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
 • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لطفا فارسی بنویسید.
 • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
 • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد